Highlights

image1

The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights
Lawrence Early & Anna Austin (Eds.)


The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights

Twenty Years of Legal Developments since McCann v. the United Kingdom

In honour of Michael O’Boyle

On 13 February 2015 a Seminar took place in the European Court of Human Rights in Strasbourg  ntitled “The Right to Life: Twenty Years of Legal Developments since McCann v. the United Kingdom”.

The Seminar was to celebrate the work and achievements of the Court’s Deputy Registrar, Michael O’Boyle, on the occasion of his retirement. This volume contains the submissions made during and after the Seminar, and the order of inclusion of the submissions is based on the three working sessions of the Seminar.

Forthcoming Publications

image1

The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights
Lawrence Early & Anna Austin (Eds.)

The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights

Twenty Years of Legal Developments since McCann v. the United Kingdom

In honour of Michael O’Boyle

On 13 February 2015 a Seminar took place in the European Court of Human Rights in Strasbourg  ntitled “The Right to Life: Twenty Years of Legal Developments since McCann v. the United Kingdom”.

The Seminar was to celebrate the work and achievements of the Court’s Deputy Registrar, Michael O’Boyle, on the occasion of his retirement. This volume contains the submissions made during and after the Seminar, and the order of inclusion of the submissions is based on the three working sessions of the Seminar.

image1

Dialogue Across the Atlantic
Council of Europe/European Court of Human Rights & Inter-American Court of Human Rights

In recent years the European and Inter-American human rights courts have intensified their cooperation. This judicial dialogue is important given the similarity of the rights and freedoms protected by the respective treaties governing the work of the two courts, and the existence of equivalent criteria of admissibility and principles of interpretation.

Moreover, the increasing similarity of the issues brought before the two courts has conferred a new relevance on their respective bodies of case-law. 

This book, published in English and Spanish, presents a selection of the leading decisions delivered by each court in 2014. In addition to their importance in their own right, some of these cases also serve to illustrate parallels in the manner in which the two conventions are interpreted, areas where the  methodology diverges and, most importantly, how the two courts are increasingly having regard to each
other’s approach to human-rights protection.

image1

Diálogo transatlántico
Consejo de Europa/Tribunal Europeo de Derechos Humanos & Corte Interamericana de Derechos Humanos

En los últimos años el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reforzado sus vínculos de cooperación. Debe reconocerse la importancia de este diálogo judicial, dada la similitud de los derechos y libertades protegidos por los respectivos tratados fundacionales de ambas cortes, así como la existencia en ambos sistemas de criterios de admisibilidad y principios de interpretación parecidos. Además, la creciente convergencia en las temáticas planteadas ante ambas jurisdicciones confiere una nueva y mayor relevancia a sus respectivas jurisprudencias.
Este libro, publicado en inglés y español, contiene una selección de las decisiones más relevantes dictadas por cada corte en 2014. Aparte de la importancia que tienen en sí mismas, algunas de estas decisiones sirven para ilustrar los paralelismos existentes en la manera de interpretar ambos tratados de derechos humanos, áreas en las que los enfoques difieren, y en particular, cómo ambas jurisdicciones toman en consideración de manera creciente el enfoque de la otra en materia de protección de los derechos humanos.

Recent Publications

image1

Ernstig gevaar
B. van der Vorm

In juni 2003 is de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) in werking getreden. In juli 2013 is deze wet uitgebreid naar andere bedrijfstakken. De Wet Bibob wordt beschouwd als controversieel, omdat het op grond van de Wet Bibob mogelijk is dat bestuursorganen beschikkingen, zoals vergunningen, preventief te kunnen weigeren of intrekken, indien sprake is van een ernstig gevaar voor misbruik. Een ernstig gevaar van misbruik van een beschikking wordt – al dan niet na een advies van het Landelijk Bureau Bibob – gebaseerd op strafrechtelijke antecedenten.
De Wet Bibob is daarom een voorbeeld van een bestuursrechtelijke wet in de context van het strafrecht. Met deze wet wordt beoogd om de (georganiseerde) misdaad preventief aan te pakken, zodat de integriteit van het openbaar bestuur wordt beschermd.

In dit proefschrift wordt de Wet Bibob onderzocht vanuit twee invalshoeken: een juridische en een empirische. De onderhavige interdisciplinaire studie geeft enerzijds een beschrijving en analyse van de toepassing van de Wet Bibob in de bestuurspraktijk (‘recht in actie’) en anderzijds een analyse van de Wet Bibob vanuit de context van het strafrecht (‘recht op schrift’). Het empirische onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de Wet Bibob wordt toegepast in overeenstemming met de beginselen van legaliteit, proportionaliteit en subsidiariteit. Om deze vraag te beantwoorden zijn Bibob-adviezen en de hierop gebaseerde besluitvorming geanalyseerd. Het juridische onderzoek richt zich op de analyse van de Wet Bibob vanuit een strafrechtelijke context. In het juridische onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de weigering en intrekking van een beschikking op grond van de Wet Bibob dient te worden overgeheveld naar ‘het’ strafrecht.
 

image1

Compendium Vreemdelingenrecht
mr. J.J.F.M. van Raak

Dit compendium is een praktisch naslagwerk voor degenen die met het
vreemdelingenrecht in aanraking komen in hun studie, procespraktijk of
bedrijfsvoering. In hoofdlijnen wordt de belangrijkste regelgeving inzake het
Nederlandse vreemdelingenrecht en het bijbehorende procesrecht (de weg van
aanvraag tot en met hoger beroep) (schematisch) weergegeven.
Veel juridische handboeken verwijzen slechts naar regelgeving. Dit laat de lezer
echter vaak in het ongewisse wat er nu precies in deze wetsartikelen staat. In dit
boek worden de wetsartikelen dan ook integraal opgenomen. Bovendien zijn de
belangrijkste passages vetgedrukt en worden verwijzingen naar andere artikelen
tussen haken en schuingedrukt aangegeven en toegelicht. Op deze wijze is het
vreemdelingen(proces)recht eenvoudiger te volgen, te begrijpen en te onthouden.
Een bijkomend voordeel van het invoegen van wetteksten is dat eenvoudig kan
worden vergeleken of de gebruikte wetteksten in dit boek nog actueel zijn. Niet
onbelangrijk, aangezien het vreemdelingenrecht constant in beweging is.

€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel

image1

Explaining Legal Transplants
Beata Kviatek

What conditions drive or impede the transfer and reception of laws and how? In
other words, what is the social explanation of legal transplantation – one of the most
common forms of legal change? The answers to these questions are important not only
for social and legal scholars, but also for designers of legal reforms. This book presents
an interdisciplinary attempt to explain the legal transplantation process by identifying
conditions that shaped transplantation of EU regulatory rules to Central Eastern
Europe. Based on a critical review of literature, the author developed an analytical
framework for describing the pattern of legal transplantation. The comparison of
general approximation in Lithuania and Poland revealed the determining importance of
institutional and ideational conditions, whereas structural and psychological conditions,
diff erently from what is often claimed in the literature, appeared to be less important.
Indeed, during the early period of integration, both countries opted for American legal
transplants despite growing proximity with the EU. During pre-accession institutional
and ideational conditions were responsible for delay in approximation in Lithuania
and progress in Poland. Analysis of transplantation of EU competition policy and state
aid control rules confi rmed the importance of institutional and ideational conditions,
although diff erent from sets of conditions in general approximation process. It is
concluded that legal transplantation patterns are better explained by arguments
relying on institutional and ideational logic, rather than on structural or psychological,
and that sets of shaping conditions diff er per policy area and phase of the transfer
process.

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk