Education Law

Education LawPage : 1   2   3   4   5   


Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015
S.L. Peters, M. van Gammeren-Zoeteweij & L. Combrink-Kuiters

Toegang tot het recht is een belangrijke pijler voor een goed functionerende rechtstaat. De Raad voor Rechtsbijstand maakt zich sterk voor het belang van burgers als zij tegen juridische problemen aanlopen. Dat doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand. De Raad wijst rechtzoekenden de weg, bevordert een goede toegang tot het recht en stimuleert goede kwaliteit van de rechtsbijstand. Ook fungeert de Raad als kenniscentrum op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Hierbij is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) een belangrijk instrument. Elk jaar publiceert de Raad voor Rechtsbijstand deze monitor om te beschrijven hoe de toegang tot, de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. Door periodiek op een uniforme wijze informatie te verzamelen over een beperkt aantal indicatoren wordt inzicht geboden in trends door de jaren heen. Om tevens inzicht te bieden in de effecten van specifieke beleids-of wetswijzigingen wordt ook verslag gedaan van aanvullende onderzoeken.

Solving StatelessnessSolving Statelessness
Laura Van Waas & Melanie Khanna (eds)

Interest in statelessness has been steadily increasing since the late 1990s – within academia, among governments, at the UN and among civil society organisations. Research projects, mapping studies and doctrinal discussions have helped to clarify the challenges faced and our understanding of what is at stake. This has led to a fresh sense of purpose in addressing the issue and there is now a growing international movement engaged in finding solutions, spurred on by the UNHCR-led #IBelong Campaign to End Statelessness by 2024. Making meaningful progress towards this goal demands a new and more ambitious approach, one that moves beyond stocktaking to inspire solutions. As Volker Türk outlines in his introduction to this ground-breaking publication: “The global debates have moved beyond the need to explain the problem and its causes and consequences. The time has come to accelerate the momentum to implement durable solutions effectively.” The essays which have been collected in this edited volume all approach statelessness from a solutions perspective, looking at what is being done, and what more can be done, to address the issue. The first part of the book has a thematic focus, exploring perspectives, tools and techniques for solving statelessness which are relevant across different countries and regions. Chapters in the second part each have a regional focus, exploring region-specific challenges, developments and innovations set against the backdrop of the broader context of a global campaign to solve statelessness. With contributions from both scholars and practitioners, the book is likely to be of interest to anyone engaged in studying or implementing solutions for statelessness, including researchers, government policy-makers, staff of international or regional inter-governmental bodies and UN agencies, grass-roots and international civil society organisations, legal practitioners and advanced-level students.

Trust on the lineTrust on the line
Esther Keymolen

Governments, companies, and citizens all think trust is important. Especially today, in the networked era, where we make use of all sorts of e-services and increasingly interact and buy online, trust has become a necessary condition for society to thrive. But what do we mean when we talk about trust and how does the rise of the Internet transform the functioning of trust? This books starts off with a thorough conceptual analysis of trust, drawing on insights from -amongst othersphilosophy and sociology to sharpen our understanding of the topic. The book explains how the arrival of large systems – such as the internet- has changed the character of trust which today is no longer based on interpersonal interactions but has become completely mediated by technologies. Based on the layered building plan of the Internet itself, a new conceptual lens called 4 Cs is developed to analyse and understand trust in the networked era. The 4Cs refer to the 4 layers which all have to be taken into account to assess trust online, namely: context,code, codification, and curation. The 4cs bring together the firsthand experiences of the user (context), the sort of technology that is being used (code), the legal implication (codification) and business interests (curation) in order to get a clear picture of the trust issues that may arise. In the final part of the book some real-life cases are discussed (digital hotel keys, Airbnb, online personalization) to illustrate how trust –analysed through the 4 Cs lens- might flourish or be challenged in our current networked era.

Sociale MarkteconomieSociale Markteconomie
R. Slegers

Het begrip sociale markteconomie is in 1946 door Alfred Müller-Armack geïntroduceerd en heeft zijn beslag gekregen in artikel 3 lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dat in 2009 in werking is getreden. Op grond van het artikel dient een sociale markteconomie mede de basis te vormen voor de duurzame ontwikkeling van Europa.  Dit onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre het concept sociale markteconomie als ordeningsprincipe (nog) een toekomst heeft in de Europese praktijk. Om tot de beantwoording van deze vraag te kunnen komen wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij het begrip socialemarkteconomie zelf en wordt het daaronder liggende concept  verduidelijkt. Vervolgens wordt bekeken op welke wijze het begrip zijn beslag in het Verdrag heeft gekregen, hoe het aldaar is ingebed en in hoeverre het vanuit en door de diverse Europese instellingen wordt gebezigd. Daarnaast is op exploratieve wijze geïnventariseerd hoe binnen het Europese discours over het begrip, het onderliggende concept sociale markteconomie en haar mogelijkheden in de Europese praktijk wordt gedacht.  Ria Slegers is sinds 2002 verbonden aan de Open Universiteit en vanaf 2010 werkzaam als docent/onderzoeker bij de vakgroep Strafrecht, Internationaal en Europees Recht van de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen.

The recast Reception Conditions DirectiveThe recast Reception Conditions Directive
P. Minderhoud & T. Strik (eds)

On 20 July 2015 the deadline expired for the transposition of the recast Reception Conditions Directive (Directive 2013/33/EU of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast), OJEU 2013 L180/96).   The presentations on which this book is based, were originally given during a seminar on the Recast Reception Conditions Directive. This seminar took place at the Centre for Migration Law (Jean Monnet Centre of Excellence), Faculty of Law of the Radboud University Nijmegen, on Tuesday 8 December 2015.   In light of the very substantial level of interest, we publish a book on the results of this seminar in order to enable those who were not able to attend to benefit from the wealth of knowledge and information which was shared. The book is divided in two sections. The first section deals with the central themes and the problem issues of the recast Reception Conditions Directive. The second part of the book focuses on the implementation of the recast Reception Conditions Directive in a selected number of Member States.   This book offers insight in all the different aspects of the recast Reception Conditions Directive.

Sturen zonder Schuren Sturen zonder Schuren
B. Bröcking

In 2015 heeft de Jeugdwet het stelsel van de jeugdhulp ingrijpende veranderd. Gemeenten hebben de verantwoording gekregen voor alle hulp aan kinderen en gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen. Het doel van de Jeugdwet is door middel van onder andere preventie, eigen kracht en meer ruimte voor de hulpverleners een systeem te krijgen van toegankelijke, betaalbare jeugdhulp van goede kwaliteit. Dit proefschrift behandelt de positie van de cliënt in de jeugdhulp. Staat de cliënt centraal, dat wil zeggen heeft hij keuzen in de aangeboden hulp en is deze van goede kwaliteit? Daartoe worden de relaties tussen cliënt, hulpverlener en overheid onderzocht. Deze relaties kunnen schuren. Cliënten kunnen hulp vragen die niet past bij hun probleem, hulpverleners kunnen niet effectieve behandelingen toepassen en de overheid kan te veel bezuinigen. Dit leidt ertoe dat de cliënt niet de gewenste hulp van goede kwaliteit krijgt. Geconstateerd is dat cliënten moeilijk keuzen kunnen maken in hun zorgverlening. De enige partij die de cliënt daarbij kan helpen is de hulpverlener vanwege zijn professionele kennis en ervaring. Gemeenten hebben als doel de kosten van de jeugdhulp te beheersen. Zij hebben echter weinig zicht op de oorzaken van de vraag naar jeugdhulp. Ook hebben gemeenten geen greep op de plaats waar de kosten gemaakt worden: de behandelrelatie. Als oplossing wordt overleg tussen gemeenten, cliënten en zorgverleners voorgesteld. Dit veronderstelt dat partijen elkaar vertrouwen en verbinding zoeken om tot overleg over een toegankelijk en betaalbare zorg van goede kwaliteit te komen.

INTERNATIONAL STANDARDS ON NATIONALITY LAWINTERNATIONAL STANDARDS ON NATIONALITY LAW
G. R. de Groot & O.W. Vonk

While nationality law has traditionally been part of the nation-state’s ‘reserved domain’, recent decades have witnessed a growing body of international standards and guidelines in this area. This book provides the first comprehensive collection of multilateral international treaties, other international documents and case law of international tribunals regarding nationality law. Together these materials reflect the currently existing status of nationality under international law.
In addition, from being a stable field of law, nationality law has been subject to growing instrumentalization and change. International Standards on Nationality Law thus examines topical issues relating to nationality such as discriminatory practices in relation to gender, ethnicity and race, the status of surrogate-born children, diplomatic protection, the revocation of nationality of convicted terrorists, and ‘citizenship-for-sale’ programmes. Extensive bibliographical references have been included throughout, enabling the reader to identify relevant publications for further reading. Gerard-René de Groot is Professor of Comparative Law and Private International Law at Maastricht University and the University of Aruba (the Netherlands), and co-director of the Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE). He is the author of more than 500 publications in the areas of comparative law, nationality law and legal translation, and has acted on numerous occasions as expert-consultant to both national and international bodies dealing with matters of nationality law.
Olivier Willem Vonk holds a PhD from the European University Institute (Italy) and is currently a Marie Curie COFUND Fellow at the University of Liège (Belgium). Previously, he was a Marie Curie Outgoing Fellow at Maastricht University and a visiting researcher at Georgetown University (US). His publications include Dual Nationality in the European Union and Nationality Law in the Western Hemisphere (Martinus Nijhoff Publishers).
The authors are Consortium Members of the EUDO CITIZENSHIP Observatory and have collaborated with different organisations and institutions on issues of nationality law, including the Council of Europe, UNHCR, and the European Parliament.

Religion and EducationReligion and Education
Jan de Groof & Gracienne Lauwers (eds.)

This collection of essays results from a series of conference held in 2012 and 2013, organized to draw attention to legal problems arising out of religious diversity in education. Contributors include internationally renowned judges and experts on education law as well as a number of lawyers actively engaged in education policy making. Concern over the accommodation of various religious groups in education is strong, and this book makes an important contribution to the legal literature on the situation in Europe.

Readership: Academic lawyers; practising lawyers, students and scholars of education law and education policy; government officials.

Language and EducationLanguage and Education
Gracienne Lauwers & Jan de Groof (eds.)

This collection of essays results from a series of workshops and a conference held in 2013-2015, organized to draw attention to the legal framework underpinning policy making in the area of language and linguistic diversity in education.

Contributors include internationally-renowned experts on education law as well as a number of lawyers actively engaged in education policy making. In doing so, light is shed on the legal framework adopted by Governments to find the right balance to meet linguistic demands in education.

Readership: Academic lawyers, practising lawyers, students and scholars of education law and education policy, government officials.

Cross-Cultural Case Studies of Teaching Controversial IssuesCross-Cultural Case Studies of Teaching Controversial Issues
Thomas Misco & Jan de Groof (eds.)

This book explores controversial issue education in a variety of international contexts. Controversial issues constitute a normative anchor within citizenship education curriculum and the degree to which they are subjected to reflection has profound implications for the viability and vibrancy of democratic societies. Discussing controversial issues can overlap with ideological battles outside the school, or within it, but it trumps those given the essential mandate for students to deliberate about the common good, take a stand on issues, and explore ideas with multiple sources and perspectives. Every society privileges, in some form, the topics available for inquiry and discussion within their schools. Curriculum guidelines, exams, textbooks, colleagues, administrators, standards, teacher preparation, and local communities all influence teacher decisions and weigh upon the extent to which this normative mandate is realized.

Yet, research about these decisions is typically tied to a singular context. In response, this edited book draws upon the work of an international team of authors and cinches together single-case and context-specific studies on the pathways and challenges to teaching controversial issues and offers transferable grounded theoretical insights for educational policymakers, lawmakers, and curricularists as they work to strengthen democratic citizenship education. This book features chapters which explore controversial issue education in Australia, China, Ghana, Kenya, Macedonia, Northern Ireland, Philippines, Singapore, South Africa, South Korea, Turkey, and the United States.

IJELP Special Issue 2013: Dignity in EducationIJELP Special Issue 2013: Dignity in Education
Gracienne Lauwers & Jan de Groof (ed.)

The following authors have contributed to this special issue on Dignity:Chapter 1: Universitas and Humanitas: A Plea for Greater Awarenessof Current Challenges Antônio Augusto Cançado TrindadeChapter 2: Providing a safe educational environment; a scanof the legal situation in the Netherlands. Pieter W.A. HuismanChapter 3: The protection of children from violence in schools in Ireland 26Oliver Mahon B.L.Chapter 4: Violence in Education - Country Report Austria Florian LehneChapter 5: Education for Multiculturalism in a Deeply Divided Society between Peace and Conflict: The Israeli Case Majid Al-HajChapter 6: A Country Report on Violence in Education: South Africa Georgia A. du Plessis

De lange weg naar een wet op het onderwijstoezichtDe lange weg naar een wet op het onderwijstoezicht
Ferdinand JH Mertens

Het toezicht op het onderwijs wordt sinds 2002 uitgevoerd op basis van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Dat is een voor het toezicht, zoals dat door de overheid via inspecties wordt uitgevoerd, bijzondere situatie. Toezicht door inspecties vindt plaats op basis van wetgeving die een bepaald domein of activiteit reguleert en daar binnen is het toezicht opgenomen. Zo was dat voor onderwijs tot 2002 ook geregeld. In dit artikel laat ik zien hoe het onderwijstoezicht zich in de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkelde en welke argumenten voor een specifieke wettelijke regeling in de loop van de tijd aan de orde zijn geweest.

Het verhaal over de wet op het onderwijstoezicht kent in de hier gepresenteerde versie een ‘rechte lijn’ van ontwikkeling alsof zo’n wet een natuurnoodzakelijke ontwikkeling is. Zo is het natuurlijk niet. Wanneer we nauwkeuriger kijken naar wat met ‘wetgeving van het toezicht’ in verschillende fasen van ontwikkeling beoogd werd, dan is dat nogal verschillend. Toen 1981 gedacht werd over zoiets als een wet op het onderwijstoezicht stonden vooral bedrijfsmatige en organisatorische doelen voor op. Het ging er toen om de organisatie te disciplineren en de omslag te maken van individueel uitgevoerd toezicht in ambtsgebieden naar toezicht door een organisatie. Dat was niet van buitenaf gewenst maar werd van binnenuit gezien als een noodzakelijke verandering om in het ‘nieuwe onderwijs’ toen betekenisvol te zijn. Wanneer rond 1990 een voorstel komt voor de wettelijke regeling van het toezicht op het onderwijs, was het motief politiek van aard. Het paste in de decompositie van de overheidsorganisatie naar beleid, uitvoering en toezicht en had als zodanig niet met de inhoud van het toezicht te maken. Het ging om positionering. Als in 2000 de Wet op het Onderwijstoezicht in behandeling komt, was de noodzaak van die wet uitdrukkelijk ingegeven door de inhoudelijke gewenste veranderingen in het toezicht en de noodzakelijke juridische legitimering daarvoor. Het hier gepresenteerde verhaal wordt afgesloten met enkele aanduidingen van de actuele stand van het onderwijstoezicht.

De payrollconstructie anno 2014: de payrollovereenkomst en de positie van de payrolldocent in het openbaar onderwijsDe payrollconstructie anno 2014: de payrollovereenkomst en de positie van de payrolldocent in het openbaar onderwijs
Timo Arts

Er is de laatste jaren veel te doen geweest op het gebied van payrolling. Dit boek beantwoordt drie actuele vragen op het gebied van payrolling. In de eerste plaats wordt onderzocht hoe de (arbeids)verhoudingen in de payrollconstructie arbeidsrechtelijk gekwalificeerd moeten worden. De verschillende opvattingen in de literatuur worden besproken en van commentaar voorzien, per opvatting worden de risico`s besproken die voor een werknemer aan die opvatting verbonden zijn en op basis van deze risico`s worden de verhoudingen in de payrollconstructie arbeidsrechtelijk gekwalificeerd. Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij de jurisprudentie ten aanzien van payrolling. In de tweede plaats wordt stilgestaan bij het duale onderwijsstelsel in Nederland en onderzocht welke bijzondere risico`s er voor een docent in het openbaar onderwijs aan de payrollconstructie kleven. In de derde plaats wordt gekeken welke effecten de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) hebben op de payrollconstructie en de risico`s die voor een docent in het openbaar onderwijs verbonden zijn aan de  payrollconstructie.

In dit boek wordt structuur en onderscheid aangebracht in de huidige payrolldiscussie. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op het duale  onderwijsstelsel en de gevolgen daarvan voor de docent in het openbaar onderwijs die werkzaam is op basis van een payrollovereenkomst. Door de kritische bespreking van de literatuur en jurisprudentie, de eenduidige kwalificatie van de (arbeids)verhoudingen in de payrollconstructie en de focus op één van de sectoren waar payrolling veelvuldig wordt ingezet, het (openbaar) onderwijs, levert dit boek een bijdrage aan de lopende wetenschappelijke discussie op het gebied van payrolling.€ 15.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelOnderwijsrecht in het gedingOnderwijsrecht in het geding
Miek Laemers

Onderwijsrecht in het geding In haar rede belicht Laemers het onderwijsrecht vanuit het perspectief van de rechtspleging: hoe gaan rechters om met geschillen op onderwijsterrein en met welk resultaat? Doordat het onderwijsrecht een rechtsgebied is waarop verschillende deelterreinen van het recht van toepassing zijn, vindt onderwijsrechtspleging plaats door veel verschillende (rechterlijke) instanties. Dat roept vragen op naar de wenselijkheid van onderscheiden rechtsgangen voor openbaar en bijzonder onderwijs, onderwijsrechtelijke specialisatie en constitutionele toetsing. Verschillen tussen rechterlijke en andere instanties op het terrein van het onderwijsrecht zijn te verklaren door het verschil in context, discipline en competenties van waaruit de rechters oordelen, maar ook door een verschil in de wijzen van rechtsvinding. Laemers is gestart met een onderzoek naar onderwijsrechtspleging in laatstgenoemde technische zin. Aan de hand van enkele uitspraken laat zij zien dat de rechter de huidige, bijna honderd jaar oude tekst van artikel 23 Gw niet zonder meer toepast, maar er een bepaalde interpretatie aan geeft. Juist de mogelijkheid om ook onderwijswetgeving in te kleuren, maakt het voor rechters noodzakelijk om kennis te hebben van het onderwijsrecht. Laemers pleit voor een profijtelijke wisselwerking tussen rechter en wetgever op onderwijsterrein. Een dergelijke wisselwerking is alleen zinvol te realiseren als van beide zijden met voldoende kennis van zaken duidelijke motiveringen worden geleverd. Onderwijsjuristen vervullen daarbij rechtstreeks of als intermediair een onmisbare rol.€ 12.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelJuridical foundation to religious education in the post-soviet Eastern European state:Juridical foundation to religious education in the post-soviet Eastern European state:
Vitaliy V. Proshak

In this book, written within the frameworks of the program Christianity & Society, Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg University, an attempt has been made to investigate the existing juridical foundation to religious education in an Eastern European state of the post-Soviet Eastern Block for the purpose of promotion the democratic notion of religious tolerance and the development of a culture of living together in the multicultural and polyconfessional society of Ukraine. The main research focus of this project is on the juridical foundation to religious education in Ukraine as is presented in the national juristic canons and its interpretation in the broader European spectrum of religious education on the example of the three model theory of the REDCo research project. For this purpose the following juridical constitutional and administrative/ public laws of Ukraine were considered: Constitution of Ukraine and the Law of Ukraine On Education.

Information on author: Vitaliy V. Proshak is a guest researcher in Multicultural and Religious Education at the Department of Religious Studies and Theology, Faculty of Humanities, Utrecht University. He holds (an equivalent of) BA degree in Biblical Studies and Church Ministry from Zaporozhye Bible College and Seminary, Ukraine, MDiv and MET degrees from Tyndale Theological Seminary, Badhoevedorp and MA Christianity and Society from Tilburg School of Catholic Theology at Tilburg University.

Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 4Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 4
Charles L. Glenn, Jan De Groof, Cara Stillings Candal (eds.)

This volume is a continuation of volumes 1-3 of Balancing Freedom, Autonomy, and Accountability in Education, published by Wolf Legal Publishers in 2005.

Educational freedom is important because parents have a fundamental right, recognized in national and international law, to guide the development of their own children and therefore to choose a school in which they have full confidence.  For many parents, this will mean a school that shares their own views about what is most important in life, their religious or philosophical worldview.  To deny that choice, or to make it impossibly difficult for parents of modest means, is unjust and unworthy of a free society.

School autonomy is important because it is the essential precondition for the creation of schools with a clearly-focused mission, schools in which staff and parents and the controlling board or other authority share the same understanding of how best to educate.  We are long past the days when educators could promise that they had a single formula for providing the best possible education to every child or youth.  We know that different schools work best for different pupils, and that teachers find professional satisfaction (and enhanced professional status) in schools where they share a common vision with their colleagues. 

Accountability for common standards is important because today’s pupils will be the parents, adult citizens, and productive workers of tomorrow.  Society has a strong interest in ensuring that they are well prepared for those roles, and that they share an understanding of the virtues required by a free society.  Society also has an obligation to ensure that no child or youth is harmed by neglectful or abusive parents or schools.  It would be unjust to simply let the choices of parents and the enthusiasms of educators result in some pupils (typically those most disadvantaged by economic circumstances if not also by ethnic minority status) receiving an ineffective education.

In the 2005 edition, volume 1 consisted of general essays by the editors, Charles Glenn of Boston University and Jan De Groof of the College of Europe and Tilburg University, providing historical and legal background and comparative perspective on these issues, while volumes 2 and 3 included chapters on forty national education systems, describing the laws and policies under which both public and nonpublic schools operate in each.  These country profiles are being updated by many experts and a new edition will be published in 2012.

Introduction by Charles L. Glenn
Azerbaijan by Vali Huseynov
Bosnia and Herzegovina by Adila Pašalic Kreso
China by Kanqing Wang
Georgia by Chiora Taktakishvili and Ravaz Khoperia
Hungary by Gabriella Pusztai and Magdolna Chrappán
India by Prachi Deshmukh Odhekar
Indonesia by Adsina Fibra Ibrahim
Japan by Toshiyuki Omomo
Korea by Jae-Woong Kim, Jae-Bong Yoo, and Heekwon Sohn
Kosovo by Dukagjin Pupovci
Malaysia by Fatt-Hee Tie
Peru by Luis Castillo
Russian Federation by Maria Smirnova
Saudi Arabia by Fuziah Saeed Alodadi
Singapore by Mui Kim Teh and Sook May Chia
Ukraine by Liudmyla Parashchenko
Wales by Ann Sherlock
How School Choice, Autonomy, and Accountability Impact Student
Achievement: International Evidence
by Martin R. West and Ludger Woessmann

IJELP volume 7, issue 1-2 2011IJELP volume 7, issue 1-2 2011
J. de Groof (ed.)

Single volume purchase! Subscriptions for 60 Euro per year, including a special edition and discount (40%) on yearbooks, see http://www.wolfpublishers.com/book.php?id=155

 - Luisa Ribolzi Articles- Thomas Misco
Child Rights in the Network of Generations - Lothar Krappmann and Kurt Luscher
Language Policies and Law in Education in Post-Soviet Belarus - Iryna Ulasiuk
Civil Society and Control of Corruption: Assessing Governance of Romanian Public Universities - Alina Mungiu-Pippidi

Country reports- Charles Glenn and Walter Berka
BOSNIA & HERZEGOVINA - Adila Pašalić Kreso
FINLAND - Paivi Gynther
FRANCE  - Andre Legrand and Charles Glenn
GEORGIA - Chiora Taktakishvili and Ravaz Khoperia
INDIA - Prachi Deshmukh Odhekar
KOREA - Jae-Woong Kim, Jae-Bong Yoo and Heekwon Sohn
MALAYSIA - Fatt Hee Tie
MALTA - Christopher Bezzina
SPAIN - Charles Glenn and Arturo Galan Introduction: Diversity in education: Struggle for life Teaching about controversial issues: Rationale, practice, and need for inquiry AUSTRIA  Observations- Tiffany Goddard

Book review

Jo Ritzen: “A Chance for European Universities” -
Genc Alimehmeti Educational Diversity and Accountability through Charter Schools

IJELP Special issue 2010 - Legitimation and Stability of Political systemsIJELP Special issue 2010 - Legitimation and Stability of Political systems
Ingo Richter (ed.)

Contents

Introduction : (Ingo Richter)
Chapter 1: Writing the past: An examination of history and national narratives in the Republic of Yemen´s textbooks (Elizabeth L. Young)
Chapter 2: Dilemmas of moving from the divided past to envisaged united future: Rewriting the history books in the North Cyprus (Dilek Latif)
Chapter 3: Post-war reconciliation through joint textbook revision: The cases of franco-german and polish-german history books (Leopold von Carlowitz)
Chapter 4: Politics, memory and historical conciousness in Japan (Sven Saaler)
Chapter 5: Responding to the thin veneers of controversial issues: The promises and challenges of curriculum implementation in post-cmmunist schools (Thomas Misco)
Chapter 6: History education and democracy in post-apartheid South Africa (Gail Weldon)
Chapter 7: Education and national narratives: Changing representations of the Armenian genocide in history textbooks in Turkey (Jennifer M Dixon)
Chapter 8: Narrating the trauma of political violence: Strategies of forgetting in Italian history education (Andrea Hajek)
Chapter 9: “History and hysteria”: Peru´s Truth and Reconciliation Commission and conflict in the national curriculum (Julia Paulson)

Other available IJELP volumes:
- special issue on Romania (2004)
- vol. 1 issue 1-2 (2005)
- special issue on Governance, Management and Accountability (2005)
- vol. 2 issue 1-2 (2006)
- vol. 3 issue 1 (2007)
- vol. 4 issue 1-2 (2008)                         
- vol. 5 issue 1-2 (2009)

Available year books (40% discount for subscribers to the journal)
- Globalisation and competition in education (2003)
- No person shall be denied the right to education (2004)
- Cultural and educational rights in the enlarged Europe (2005)
- The Right to Education and Rights in Education (2006)
- Inequality in Education(2008)                                                                        

Subscription fee includes 2 volumes and a 40 % discount on the yearbooks. The special issues will not be published every year, but can be considered a bonus. 

We strongly encourage contributors to submit their contribution by e-mail to IJELP@wolfpublishers.nl, preferably in Microsoft Word format or any compatible format.

International Journal for Education Law and Policy (single volume purchase)International Journal for Education Law and Policy (single volume purchase)
J. de Groof, P. Zoontjes, G. Lauwers, G. van der Schyff, I. Richter (eds.)

The peer reviewed International Journal for Education Law and Policy (IJELP), which is the official Journal of ‘The European Association for Education Law and Policy’, provides a critical review of contemporary developments in educational law. The academic journal combines analysis, commentary and documentation on national educational legislation and European and international developments in education. It gives high priority to articles, which provide a comparative perspective and offer a link between law and policy issues. Apart from scholarly articles, IJELP features special thematic reports and contains special country reports. Each issue contains country reports, covering the latest developments in the field of education law, articles of a comparative nature by leading experts in the field and book reviews. The International Journal for Education Law and Policy meets the needs of both academics and practitioners dealing with education issues. Each year two volumes will be released. Price listed is the yearly subscription fee. Available IJELP volumes: - special issue on Romania (2004) - vol. 1 #1-2 (2005) - special Issue on Governance, Management and Accountability (2005) - vol. 2 # 1-2 (2006) - vol. 3 # 1 (2007) - vol. 4 # 1-2 (2008) - vol. 5 # 1-2 (2009) - vol. 6 # 1-2 (2010) - vol. 7 # 1 (2011) - vol. 8 # 1-2 (2012) - vol. 9 # 1-2 (2013) - Special Issue on Dignity (2013) - vol. 10 # 1 (2014) Available year books (40% discount for subscribers to the journal) - Globalisation and competition in education (2003) - No person shall be denied the right to education (2004) - Cultural and educational rights in the enlarged Europe (2005) - The Right to Education and Rights in Education (2006) - Inequality in Education (2008) - Legimitation and Stability of Political Systems (2010) Subscription fee includes 2 volumes and a 40 % discount on the yearbooks. The special issues will not be published every year, but can be considered a bonus. We strongly encourage contributors to submit their contribution by e-mail to JELP@wolfpublishers.nl, preferably in Microsoft Word format or any compatible format.

Acces to and equality in educationAcces to and equality in education
J. de Groof, G. Lauwers (Eds.)

Relationships between schools, government, parents and students are changing within education systems across Europe. Underpinning these changes is the legal and legislative framework established in educaton and other laws- which vary considerably across Europe. However, increasingly, national governments are comparing their systems with others. This is also tending to be reinforced by decisions of the European Court of Justice and changes in the educational systems of Central and Eastern Europe. The changing world economy is also having an impact and forcing educational institutions to look at developments beyond their own borders.PAge : 1   2   3   4   5