Human Rights & Humanitarian law

General information : Human Rights & Humanitarian law

Highlights

BookCover

Voor wie niet in wonderen gelooft
Mama Lambert & Hans Dekkers


Oog in oog met de dood, ontkomt Beata op het allerlaatste moment aan zijn fatale greep.Deze huiveringwekkende ontsnapping alleen al rechtvaardigt de titel van het boek ‘Voor wie niet in wonderen gelooft’, een biografie over het leven van Beata Mukarubuga. Een bijna ongelooflijk verhaal over de gruwelen van de genocide die in 1994 in Rwanda uitbreekt en waar ook Beata, een Tutsi-vrouw, slachtoffer van wordt. Drie maanden is ze op de vlucht met haar eenjarige zoon Lambert op de rug. Ze overleeft de verschrikkelijke slachtingen, maar verliest alles wat haar lief is.Voor haar ligt nu de schier onmogelijke opgave om in haar eentje aan een nieuwe toekomst te bouwen. Beata toont echter op bewonderenswaardige wijze haar veerkracht, laat de naam Beata achter in het verleden en gaat voortaan als Mama Lambert door het leven.Als lezer volgen we haar moeizame weg naar boven, waarbij vergeving en verzoening, en een sterk geloof de helende krachten zijn die de basis vormen voor haar hernieuwd bestaan en waardoor het boek terecht de titel meekreeg ‘Voor wie niet in wonderen gelooft’.

Mama Lambert (1952) is sinds 2002 hoofd counseling van Solace Ministries in Rwanda waar ze genocide-overlevenden ondersteunt bij de verwerking van de genocide. Ze bracht de moed op om weer te gaan studeren en rondde in 2015 haar universitaire studie theologie aan het ‘Rwanda Institute of Evangelical Theology’ met succes af. De Nederlander Hans Dekkers (1946) tekende haar verhaal op.

Recent Publications

image1

Migration and Religious Freedom
Carolus Grütters and Dario Dzananovic (eds.)

On 9 and 10 February 2017, experts from various backgrounds joined in a seminar organized by the Centre for Migration Law, Jean Monnet Centre of Excellence at Radboud University, Nijmegen in the Netherlands. The seminar focused on issues culminating at the intersection of migration, law and religion.   We aimed to identify the arguments that drive the discussion in situations presenting a conflict of state law and religious norms in the context of migration. Or, in biblical terms, is there an inherent conflict between Romans 13 (submission to governing authorities) and Matthew 25 (love the stranger), and if so, how is this conflict addressed?   In this book, we have included the key contributions to the seminar, thematically organized around four topics: (1) Religious Social Thought; (2) Application of religious freedom; (3) Comparative analysis of religious freedom laws; and (4) Practitioners’ views.   We hope this book will crystallize the arguments and drive further discussion on the important issues resulting from the interplay of migration, law and religion.   

€ 39.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel

image1

Detentie van asielzoekers
Wouter van der Spek, Evelien Flikweer en Ashley Terlouw

Als een vreemdeling, in bewaring of tijdens ophouding, een asielaanvraag indient ‘louter om uitzetting te verijdelen’, kan hij in bewaring worden gesteld op grond van artikel 59b Vreemdelingenwet. In dit boek wordt verslag ge-daan van een onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse overheid deze bepaling toepast bij eerste aanvragers asiel en hoe het systeem van rechtsbe-scherming functioneert.  Om deze vragen te beantwoorden, zijn 26 interviews afgenomen met be-trokkenen: ambtenaren van AVIM, KMar, IND en DT&V, advocaten en rechters, academici en belangenbehartigers en is een archiefonderzoek verricht naar 74 bewaringstrajecten van gedetineerde asielzoekers. Daarnaast is het rele-vante internationale en nationale recht geanalyseerd en is nagegaan of de praktijk hiermee in overeenstemming is. Niet-oprechtheid van de asielaanvraag, uitzetbaarheid en eventuele crimine-le antecedenten spelen een voorname rol bij inbewaringstelling. De meeste betrokken ambtenaren hebben weinig ervaring met de regeling en beschou-wen deze als complex. Zij beslissen of een lichter middel dan bewaring mo-gelijk is en genieten daarin grote discretie. Mede daarom beschrijven som-mige ambtenaren deze beslissing als een kwestie van gevoel. Het systeem van rechtsbescherming vertoont gebreken. Ook advocaten beschikken over te weinig ervaring met - en kennis van de regeling. Rechters bewaken het ultimum remedium karakter van vreemdelingenbewaring onvoldoende.  De uitkomsten van het onderzoek zien primair op detentie van asielzoekers, maar hebben ook belangrijke implicaties voor vreemdelingenbewaring in brede zin.

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel

image1

Overview of the Case-Law of the European Court of Human Rights 2016
Registry of ECHR

Every year, the European Court of Human Rights delivers a large number of judgments and an even greater number of decisions, thus adding to its already formidable body of case-law. This can make it difficult for people outside the Court to know which cases break new ground or address new issues. An increasingly important aspect of the Court’s work has thus become to identify such cases and to disseminate them in a convenient and accessible format. The annual Overview series, available in English and French, seeks to respond to that need by focusing on the most important cases the Court deals with each year. All the cases are selected by the Court’s Jurisconsult’s Directorate on the basis of their jurisprudential interest. In addition to the cases chosen for publication in the Court’s Reports of Judgments and Decisions, they include a number of other cases that raise issues of general interest, establish new principles, or develop or clarify the case-law. The approach has been to draw attention to the salient points, allowing the reader to appreciate the jurisprudential significance of a particular case.

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel

image1

Aperçu de la Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme 2016
Greffe de la Cour Européenne des droits de l’homme

Chaque année, la Cour européenne des droits de l’homme rend de multiples arrêts et un nombre plus élevé encore de décisions, alimentant ainsi sa jurisprudence déjà fort impressionnante. Une personne extérieure à la Cour peut dès lors avoir du mal à déterminer quelles sont les affaires qui marquent un tournant ou qui traitent de nouvelles questions. Un aspect du travail de la Cour auquel une attention croissante est accordée consiste donc à repérer ces affaires et à les diffuser dans un format pratique et accessible.   L’objet de cette série, Aperçu de la jurisprudence, disponible en français et en anglais, est de répondre à ce besoin en se concentrant sur les affaires les plus importantes qui sont traitées chaque année par la Cour. Celles-ci sont sélectionnées par la Direction du jurisconsulte de la Cour en fonction de leur intérêt jurisprudentiel. Outre les affaires choisies pour publication dans le Recueil des arrêts et décisions de la Cour, ce corpus contient des affaires qui soulèvent des questions d’intérêt général, qui posent de nouveaux principes ou qui développent ou précisent la jurisprudence. Il s’agit de faire ressortir les aspects saillants de telle ou telle affaire, pour permettre au lecteur d’en saisir la portée jurisprudentielle.

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel

image1

Terrorisme
A. Fransen, J. Kerkhofs en P.A.M. Verrest

België en Nederland zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een ernstige dreiging van terrorisme. De aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 hebben op een gruwelijke wijze laten zien wat gebeurt als die dreiging uitmondt in niets ontziende aanslagen op onze samenleving. Het materieel strafrecht is sinds 2001 aangepast om terrorisme beter te kunnen bestrijden. Die aanpassing heeft in Nederland en België plaatsgevonden grotendeels aan de hand van dezelfde EU- en andere internationale instrumenten. In de NVVS-preadviezen wordt die ontwikkeling beschreven en vervolgens uitvoerig ingegaan op de werking van het materiële strafrecht ter bestrijding van terrorisme in België en Nederland. Het uitgebreide overzicht van wetgeving en haar toepassing in concrete strafzaken is voor de rechtspraktijk in beide landen instructief. Het specifieke belang van de preadviezen is voorts dat zij een vergelijking mogelijk maken van het Belgische en Nederlandse recht. Want hoewel er sprake is van veel overeenkomsten, bestaan er ook verschillen in de werking van het materieel strafrecht gericht op de bestrijding van terrorisme. De preadviezen monden uit in een op België en Nederland gezamenlijk en op de landen individueel betrekking hebbende conclusie, alsmede enkele stellingen voor discussie.  

image1

Footprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

Since 1989, we refer to the whole post-war period as the “Cold War Era”. Such was not the case in 1968. At the time, the Cold War – in our perception – was behind us. We no longer felt to be in the midst of it. Europeans on the Western side of the Iron Curtain0 felt relatively at ease with Europe’s division. The era of Détente as we called it, was0 considered to be a fairly stable and long-lasting political condition, even after Soviet tanks crushed Dubcek’s socialism with a human face in Prague.
A strange year it was… 1968. Academic interest was focused on the war in Vietnam, non-proliferation of nuclear weapons, the French Gaullist challenge to the European Communities and the student revolt in Paris. The Western democracies promoted the process of détente on the basis of three political illusions. They assumed that common institutions between East and West would generate a sense of common interest in European security, facilitating negotiated solutions of outstanding problems. They expected East-West economic cooperation to promote reform from above in the East, towards more open societies. They hoped to foster democracy and respect for human
rights through cooperation in the cultural and human dimension. By 1989 all three of them had proven to be illusions. The end of the Soviet system came as a complete surprise to most politicians and to all Western advocates of détente in the Nineteen Eighties. The so-called dissidents won a peaceful victory over the one-party, repressive regimes in the East and helped to end the post-war division of Europe. Obviously, neither the (now former) communists nor the advocates of détente ever admitted their wrong. So they went all into the business of proclaiming a new era as a continuation of the old one. The greatest catastrophe of the Twentieth Century was Lenin`s creation of totalitarian Soviet Russia at the end of the Great War and not its collapse at the end0 of the Cold War, as president Putin said in 2005. This volume particularly challenges the past illusions of détente and the present approach of organized forgetting the past.
Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This0 series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are0 said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century.
Prof. Jhr.Dr. Frans A.M.Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.  

image1

Footprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

For the study of international relations, knowledge of the history of Western Cooperation in the Twentieth Century is essential. The third volume reviews the broader history from America’s entry in the First World War in 1917 and the start of the American Era in international relations one hundred years ago, to the inauguration of President Trump in 2017.
The American Era in world politics may well have come to its final end, when US President Donald Trump and British Prime Minister Theresa May agreed to build a new special, bilateral relationship on “America First” and “Global Britain”. The Atlantic Charter (1941) founded the special relationship between the United States and Great Britain, for that purpose. In reality, the special relationship was instrumental in creating the system of successful Western cooperation, characterized by new multilateral institutions – exactly the opposite of what President Trump and Prime Minister May had in mind for their special bilateral relationship, when they met in January 2017.
This volume on “Western Cooperation” deals with the American era in world politics, characterised by the creation of such international institutions as the League of Nations, the United Nations, ILO, IBRD, IMF and UNESCO. NATO, the principal subject of Part II in this volume, was considered to be the cornerstone of the Alliance of democracies since the onset of the Cold War.
In Part II, developments are examined in a circumscribed period – from the outbreak of the First World War in July 1914 to the celebration of NATO’s Sixtieth Anniversary on 4 April 2009, and the New Epilogue covers until the inauguration of Donald Trump as President of the United States in January 2017.
Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century.
Prof. Jhr.Dr. Frans A.M. Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.

image1

Footprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

The story of European Unification is fascinating. In 1950, two sworn enemies – France and Germany – decide to seek reconciliation and European federal unity. As a first step, they created the European Coal and Steel Community together with Italy and the Benelux countries. The fathers of this new Europe were visionary persons. Does today`s student or scholar still know who Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi or Willem Beyen were and what they stood for? At the time, the United Kingdom refused the invitation to join such a federal project. Under American pressure they asked for admission in 1961, entered in 1973 without ever accepting the federal project and decided to leave in March 2017 after a small majority voted for Brexit in June 2016. What began as a process of reconciliation between two enemies – France and Germany – became a peaceful enlargement of the European Union to twenty-eight Member States. The division of Europe between a Soviet dominated East and a Euro-Atlantic West is no more. This volume not only tells a success story. It also makes us understand why after more than sixty years the Germans lack the solidarity and the French the political vision to turn the Euro-crisis into true progress towards unity. Against the background of Europe`s long and turbulent history, this book may also help to understand why it is so difficult to overcome nationalism and to practice the virtue of solidarity so central to the Christian source of Europe as a civilization. Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century. Prof. Jhr.Dr. Frans A.M.Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.

Other interesting publications: